Αγόρασε τώρα το ποδήλατο σου με online χρηματοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς έως 7.000 ευρώ. Εξαιρούνται τα μεταχειρισμένα προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών διέπουν κάθε συναλλαγή μεταξύ της «Electric Rev» (εφεξής «Εταιρεία») και του Πελάτη. Ευρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο επί του καταστήματος της Εταιρείας, ως και στην ιστοσελίδα της. Επίσης επισυνάπτονται πίσω από το νόμιμο παραστατικό ή προσφορά της Εταιρείας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Υπογραφή του Πελάτη επί εντύπου παραγγελίας ή παραστατικού (δελτίου αποστολής / τιμολογίου πώλησης) συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων εκ μέρους του Πελάτη, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του δηλώνει ότι προέβη σε ανάγνωση – κατανόηση και αποδοχή των γενικών όρων της Εταιρείας. Τέλος υπογραφή του παραστατικού από τον Πελάτη συνεπάγεται τεκμήριο παραλαβής των προϊόντων και αποδοχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στο οικείο παραστατικό.
2) Το έντυπο προσφοράς βασίζεται στα δεδομένα/διαθεσιμότητα της ημερομηνίας συντάξεως της προσφοράς και τελεί υπό την προϋπόθεση υπάρξεως της διαθεσιμότητας των προϊόντων ή ανταλλακτικών κατά την ημερομηνία καταθέσεως της προκαταβολής εκ μέρους του Πελάτη -(ιδίως σε περίπτωση που η προκαταβολή κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο της συντάξεως της προσφοράς). Την ημερομηνία καταθέσεως της ζητηθείσας προκαταβολής από τον Πελάτη, επακολουθεί ‘επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας’ του προϊόντος / ανταλλακτικού από την Εταιρεία και θέση της παραγγελίας. Για κάθε παραγγελία δίδεται ενδεικτικός χρόνος παράδοσης του προϊόντος (ιδίως ποδηλάτου) με βάση τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να αλλάξει εκ μέρους της Εταιρείας εφόσον υπάρξει μεταβολή στον χρόνο παραγωγής του ποδηλάτου, με σχετική γνωστοποίηση προς τον Πελάτη. Ο Πελάτης γνωρίζει το ενδεχόμενο ότι σε περίπτωση καθυστερήσεως του χρόνου παραγωγής εκ μέρους του εργοστασίου, αυτό συμπαρασύρει σε καθυστέρηση και τον χρόνο παραδόσεως του από την Εταιρεία, και το αποδέχεται. Ο χρόνος αυτός καθυστερήσεως θεωρείται αποδεκτός εάν δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική ημερομηνία παραδόσεως.

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραδόσεως του ποδηλάτου για διάστημα άνω των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως του, από υπαιτιότητα της Εταιρείας, ο Πελάτης μπορεί να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας και λήψη πίσω και άτοκα της δοθείσας προκαταβολής.
2) Σε περίπτωση όμως που ο Πελάτης άνευ λόγου ακυρώσει την παραγγελία, τότε το ποσό της προκαταβολής δεν του επιστρέφεται, αλλά μπορεί να εξαργυρωθεί / συμψηφιστεί με άλλο προϊόν που θα επιλέξει να αγοράσει από την Εταιρεία, κατά το χρόνο της ακυρώσεως, άλλως εάν δεν εξαργυρωθεί εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, αυτή χάνεται οριστικά.
3) Με την άφιξη του ποδηλάτου, ο Πελάτης υποχρεούται να προσέλθει να το παραλάβει εντός πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίηση, αφού πρώτα εξοφλήσει την αξία του.
4) Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του Πελάτη προς παραλαβή του ποδηλάτου άνευ λόγου και αιτίας, επακολουθεί δεύτερη ειδοποίηση από την Εταιρεία προς τον Πελάτη και μετά την παρέλευση τριών (3) ημερών και σε περίπτωση μη προσελεύσεως του προς παραλαβή ή/και μη εξοφλήσεως του ποδηλάτου, το ποδήλατο αποδεσμεύεται άνευ ετέρας διατυπώσεως και η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να το διαθέσει ελεύθερα προς τρίτο. Το ποσό της δοθείσας προκαταβολής δεν επιστρέφεται στον Πελάτη και παρακρατείται από την Εταιρεία, προς κάλυψη της σχετικής ζημίας της.
5) Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, τόπος παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών νοείται το κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής του ποδηλάτου με μεταφορική εταιρεία σε άλλο τόπο, η Εταιρεία ευθύνεται έως την παράδοση του ποδηλάτου στην μεταφορική εταιρεία. Τον κίνδυνο μεταφοράς τον φέρει ο Πελάτης. Η μεταφορική εταιρεία είναι επιλογής του Πελάτη, ακόμη και εάν προταθεί από την Εταιρεία.
6) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκτέλεσης από την πλευρά της, μέρους ή του συνόλου, παραγγελίας, που οφείλεται σε γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου και επιρροής της, όπως απεργία ή καθυστερήσεις μεταφορικών εταιρειών, εκτελωνισμού, περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας ή Κυβερνητικών περιορισμών ή άλλων γεγονότων που δύναται να θεωρηθούν από την νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων ως γεγονότα «ανωτέρας βίας»..
7) Η Εταιρεία διατηρεί την κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται στον Πελάτη μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος κατ’ άρθρο 532 ΑΚ.
8) Τίμημα είναι το αναγραφόμενο στην απόδειξη / τιμολόγιο πώλησης και πρέπει να καταβληθεί άμεσα / τοις μετρητοίς, κατά την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. Καθυστέρηση καταβολής του τιμήματος, το καθιστά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και φέρει τόκους υπερημερίας.
9) Παράδοση αξιογράφων γίνεται χάριν καταβολής και μόνον με την είσπραξη αυτών συντελείται και λογίζεται ως καταβολή του αντίστοιχου ποσού.
10) Η καρτέλα της Εταιρείας και τα εμπορικά της βιβλία αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς την οφειλή του Πελάτη. Τα νόμιμα παραστατικά δελτία αποστολής / τιμολόγια πώλησης νομίμως υπογεγραμμένα από τον Πελάτη, αποτελούν έγγραφα κατάλληλα προς έκδοση διαταγής πληρωμής.

ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο κατασκευαστής.

IV. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1) Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα ποδήλατα πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και φέρουν αντίστοιχη πιστοποίηση που ορίζει το άρθρο 29 του νόμου 4784/2021. Ειδικά για τα ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, η Εταιρεία: i) παραδίδει στον Πελάτη, όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο συνοδευτικά έγγραφα, που πιστοποιούν ότι τα ποδήλατα πληρούν τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και του προτύπου ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 και ii) συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις του διανομέα στην εγχώρια αγορά ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, που απορρέουν από το άρθρο 29 του Ν. 4784/2021. Παραλαβή του ποδηλάτου και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων και βεβαιώσεων, λογίζεται ότι έχει συντελεστεί κατά την παραλαβή του ποδηλάτου και υπογραφή του νόμιμου παραστατικού.
2) Η Εταιρεία δηλώνει ρητά, ότι ενημέρωσε τον Πελάτη για όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο τεχνικές προδιαγραφές των ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση και για την ασφαλή κυκλοφορία τους.
3) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν μετατροπές που ποδηλάτου ή απελευθέρωση της τελικής του ταχύτητας. Τυχόν εγκατάσταση από την Εταιρεία, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, κινητήρα που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4784/2021 ή μηχανισμού απελευθέρωσης της τελικής του ταχύτητας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του Πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη και τις συνέπειες για τυχόν παράβαση του άρθρου 29 του Ν. 4784/2021 και του Κ.Ο.Κ.
4) Ο Πελάτης ευθύνεται και αναλαμβάνει την κατά νόμο έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ποδηλάτου και πινακίδων, όπου αυτή απαιτείται.
5) Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον Πελάτη προς την Εταιρεία, συνεπάγεται την ενυπόγραφη απευθυντέα δήλωση του Πελάτη προς την Εταιρεία, αναφορικά με τα όσα περιέχονται στο σχετικό μήνυμα (email).

V. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Ο Πελάτης συναινεί στην συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων προς εκτέλεση της ως άνω συμβάσεως είτε από την Εταιρεία, είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.
2) Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι αυτά που αναγράφονται στο παραστατικό ή στο έντυπο παραγγελίας ή σε αίτηση επιβεβαίωσης στοιχείων του Πελάτη και τηρούνται στην βάση δεδομένων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.
3) Η Εταιρεία υποχρεούται δυνάμει του άρθρου 29 του Ν. 4784/2021 να τηρεί σε φυσικό αρχείο στην έδρα της επιχείρησης της αντίγραφο της δήλωση συμμόρφωσης υπογεγραμμένη από τον Πελάτη, ως και να διαβιβάζει αυτήν προς κάθε Δημόσια Αρχή / Υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Νόμο.
4) Κάθε συναλλαγή του Πελάτη με την Εταιρεία συνεπάγεται το αμάχητο τεκμήριο αποδοχής της δηλώσεως της Εταιρείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή ισχύει.

VI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών θα λύεται φιλικά, αλλά σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας, αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις
phone
Τηλεφωνικές Παραγγελίες

210 5128033

local_shipping
Δωρεάν αποστολές

Για παραγγελίες άνω των 80€
έως 5kg

Δωρεάν αποστολές για παραγγελίες ποδηλάτων με δικό μας πρακτορείο
Δωρεάν αποστολές

Για παραγγελίες ποδηλάτων με δικό μας πρακτορείο

credit_card
Ασφαλείς

Συναλλαγές

logo_gb_blue
Tax Free

Shopping

Copyright © 2024 electricrev.gr. All rights reserved.

Phone to electricrev.gr
Back to top
×

Search Machine
Loved(0)
Loved(0)

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ